Artist of the Month
Jacob Epstein

© Jacob Epstein estate